Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 19 2019

griber
Jak długo można tęsknić za człowiekiem, o którym wiesz, że już nigdy do ciebie nie wróci?
— Wojciech Tochman
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viayveee yveee
griber
2722 f4f8 390
Reposted fromonlytoreturn onlytoreturn viacoeurina coeurina
griber
griber
6299 9e14 390
Reposted fromsheismysin sheismysin viaCannonball Cannonball
griber
0400 f876 390
Reposted fromBadziew Badziew viairbjarbirb irbjarbirb
griber
1697 0508 390
Reposted fromzciach zciach viairbjarbirb irbjarbirb

May 15 2019

griber
4110 af6d 390
Reposted fromowca owca viakapella kapella
griber
8832 d3e9 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaspecialneeds specialneeds
griber
griber
griber
9956 c8d7 390
Reposted fromrichardth richardth viajustonebullet justonebullet
griber
9144 0db6 390
griber
Nie obwiniaj się bez przerwy.
Obwiń się raz i żyj dalej.
— Homer Simpson
Reposted fromumorusana umorusana viajustonebullet justonebullet

May 11 2019

griber
0688 87b3 390
griber


Life cycle of pasta
Reposted fromdarksideofthemoon darksideofthemoon viasssss sssss
griber
Reposted fromkitsunesoba kitsunesoba viaaskman askman
griber

Ileż ja się napłakałam. Ale teraz już nie płaczę. Człowiek przestaje płakać, kiedy przestaje wierzyć w szczęście.

— Coco Chanel
Reposted fromhrabinacuervo hrabinacuervo viaaskman askman
griber
Reposted frombluuu bluuu viaaskman askman
griber
6 months from now you can be in a completely different space, mentally, spiritually & financially. Keep working & believing in yourself.
Reposted fromhwaiting hwaiting viaaura-lunaris aura-lunaris
griber
Potrzeba wiele odwagi, by postawić kogoś na pierwszym miejscu w swoim życiu. 
Dlatego tak wiele osób nigdy nie dowie się, czym jest miłość.
— Autor nieznany
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaaura-lunaris aura-lunaris
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl